+420 380 731 401
recepce@hotelresortrelax.cz

Storno podmínky

Obsah:

 1. Úvod
 2. Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta
 3. Storno podmínky vztahující se nevyužité pobytové vouchery, vouchery vydané třetími stranami a změny délky a typu pobytu prostřednictvím voucherů
 4. Závěrečná ustanovení

Úvod

 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (=provozovatel hotelu).
 2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
 3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
 4. Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 7 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha činí 50% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.
 5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.
 6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta

 1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 7 dnů před ohlášeným příjezdem.
 2. Při zrušení rezervace 6 - 4 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 70% z celkové ceny pobytu.
 3. Při zrušení rezervace 3, 2 a 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
 4. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
 5. Stornopoplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

Tyto storno podmínky se nevztahují na zvýhodnění rezervace režimu "bez možnosti vrácení peněz" sHost Při tvorbě rezervace v tomto režimu host hradí plnou výši rezervace online platební kartou a tato úhrada je nevratná, stejně tak nelze rezervace v tomto režimu modifikovat nebo měnit jejich termín.

Tyto storno podmínky jsou platné pouze pro individuální hosty (rezervace do počtu max. 5 pokojů) a pro rezervace vytvořené přímo hotelem, tedy bez třetích stran. Při zrušení rezervace, které byly vytvořeny přes třetí strany, resp. externí́ poskytovatele (např. Booking.com), je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele, a to způsobem, který tento poskytovatel pro zrušení rezervace vyžaduje, respektive akceptovat jeho storno podmínky, které nemusí být totožné s výše uvedenými.

Storno podmínky pro skupiny (pokud není stanoveno jinak předem):

30 – 25 dnů před příjezdem…..10 % z neobsazené kapacity
24 – 15 dnů před příjezdem…..30 % z neobsazené kapacity
14 – 4   dny před příjezdem…..60 % z neobsazené kapacity
  3 – 0   dnů před příjezdem…100 % z neobsazené kapacity

V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

Storno podmínky vztahující se nevyužité pobytové vouchery, vouchery vydané třetími stranami a změny délky a typu pobytu prostřednictvím voucherů

 1. Voucherem nazýváme dokument jenž slouží k úhradě pobytu, služeb namísto úhrady fakturou, hotovosti nebo platební kartou.
 2. Pro pobyty prostřednictvím voucheru platí stejné podmínky pro zrušení nebo úpravu rezervace před nástupem jaké jsou popsány v odstavci: Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta.
 3. Stornopoplatek je smluvní pokutou.
 4. Nevyužité vouchery se po uplynutí jejich platnosti stávají neplatnými.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 2o. května 2020.
 2. Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.
 3. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail).
 4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail).
 5. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram