+420 380 731 401
recepce@hotelresortrelax.cz
Hotel Resort Relax Lipno - logo
+420 380 731 401
recepce@hotelresortrelax.cz

Pravidla soutěže HRR na Facebooku

1.  ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je společnost Addiction s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 IČ: 04954297 DIČ: CZ04954297 (dále jen “Addiction” nebo “organizátor”).

2.  POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost   CBEU Gastro & hotels s.r.o., se sídlem    Seifertova 2919/12, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, IČ: 08919771 (dále jen „Pořadatel”).

3.  DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat od 10. 2. 2023 do 10. 3. 2023 23:45:00 (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) prostřednictvím sociální sítě Facebook.

4.  ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník soutěže“). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli, či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Soutěžící musí mít založený účet na sociální síti Facebook (https://www.facebook.com/) před zahájením soutěže a musí v době ukončení soutěže být fanouškem            účtu                              Hotel Resort Relax (https://www.facebook.com/hotelresortrelax). Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/legal/terms. Do závěrečného vyhodnocení o výhry budou zařazeny jen soutěžící splňující výše uvedené podmínky.

5.  MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Úkolem soutěžícího je být v době soutěže sledujícím stránky Hotel Resort Relax a vložit pod soutěžní příspěvek na stránce Hotel Resort Relax komentář s odpovědí na soutěžní otázku uvedenou v soutěžním příspěvku. Z doručených komentářů organizátor soutěže vybere 1 výherce.

6.  VÝHERCI

Výhercem se stane 1 soutěžící, kterého vybere organizátor soutěže (viz výše).

7.  VÝHRA

Výhrou je pobyt v Hotel Resort Relax v hodnotě 10 000 Kč. Slavnostní předání výhry v rámci galavečera 17. 3. 2023 vč. Pobytu v hotelu na 1 noc pro 2 osoby.

8.  OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherce bude vyhlášen v komentáři v rámci soutěžního příspěvku dne 12. 3. 2023. Vyhlášený výherce bude vyzván, aby se přihlásili o výhru prostřednictvím soukromé zprávy Hotel Resort Relax, a to nejpozději do 3 dní od oznámení výhry. Následně si výherce domluví s pořadatelem předání a způsob výběru výhry.

9.  SDĚLENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a současně o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též

„GDPR“), organizátor sděluje tyto informace dle čl. 12 a 13 GDPR o zpracovávání osobních údajů: Správcem údajů je společnost CBEU Gastro & hotels s.r.o., se sídlem        Seifertova 2919/12, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha, IČ: 08919771, zpracovatelem údajů je společnost společnost Addiction s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 IČ: 04954297 DIČ: CZ04954297.

Rozsah a obsah zpracovávaných osobních údajů: Zpracovatel na základě pokynu správce shromažďuje jména výherců a poskytnuté doručovací adresy výherců výhradně za účelem odeslání výhry soutěžícímu, a to po dobu nezbytně nutnou pro odeslání a doručení výhry; po této lhůtě budou všechny poskytnuté osobní údaje výherce bezpečně smazány z datových úložišť organizátora.

Účel zpracování: dokladování vzniku, průběhu a vyhodnocení soutěže, vnitřní kontrola a evidence, ochrana právních nároků a plnění zákonných povinností.

Právní základ zpracování: plnění smluv se subjekty údajů (splnění podmínek soutěže), plnění právních povinností (evidence dokladů dle zákona o účetnictví), oprávněné zájmy správce (vnitřní administrativní evidence).

Kategorie příjemců těchto osobních údajů: v případě žádosti na základě zákona a v jeho mezích orgány veřejné moci (soudy, správní orgány). Osobní údaje nejsou předávány do třetí země mimo Evropskou unii. Správce ani zpracovatel neprovádějí automatizované individuální rozhodování o osobních údajích ani profilování.

Doba uložení osobních údajů: po dobu trvání soutěže a následně po dobu nezbytně nutnou pro ochranu oprávněných zájmů správce (uchování evidence pro případ soudního sporu).

Za podmínek stanovených GDPR mají účastníci právo:

  1. www.uoou.cz .

10.  PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výhry účastníků, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebo organizátora nebude možno doručit, nebudou předány a nárok na ně zaniká. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Nárok na výhru zaniká i v případě, že výherce do 3 dní od oznámení výhry nezareaguje na vyhlášení soutěže. Podmínkou výhry je možnost zdokumentování předání výhry pořadatelem formou fotografie a videa v den předávání výhry v Hotel Resort Relax v předem domluvený čas a den a možnost použití tohoto materiálu pro další marketingové účely pro HRR.

11.  OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook účtu https://www.facebook.com/hotelresortrelax.  Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Organizátor ani pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook). Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. V případě, že se výherci nepodaří kontaktovat na jeho Facebook účtu, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže. Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v rámci odeslání poštou. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.

V Praze dne 10. 2. 2023

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram